หน้าหลัก
 ผังเว็บไซด์
เกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เกี่ยวกับหน่วยงาน
รับฟังความคิดเห็นประชาชน


วิธีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
วิธีการฝึกเตรียมเข้าทำงาน(ในสถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน)
วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
วิธีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเป็นผู้ประกอบการอิสระ
วิธีการขอรับสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545


 จัดซื้อจัดจ้าง
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวกิจกรรม
  กระดานข่าว ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
  กระดานข่าว กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2545
ข้อมูลเผยแพร่เรื่องการปราบทุจริต


  กระทรวงแรงงาน
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  ข่าวภูมิภาคออนไลน์
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 หน่วยงานภายในจังหวัด
ใบสมัครฝึกอบรม
ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฯ
ใบสมัครวิทยากรนอก
ขอแสดงความยินดีกับผู้รับการฝึกที่ประสบความสำเร็จจากการฝึกอบรมทุกท่าน และขอเป็นกำลังใจให้กับ ผู้ที่กำลังก้าวสู่อาชีพที่มั่นคงต่อไปการจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เอกสารประกอบการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างข้อสอบนักวิทยุสมัครเล่น [ASP] พัฒนาโดย..นายสมพงษ์ จินดา ผรฝ.รุ่นที่ 27
ตัวอย่างการฝึกอบรมสาขา
การสร้างเว็บเพจ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 30 ชั่วโมง

ระบบทะเบียนออนไลน์
ระบบทะเบียนผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน กรณีศึกษา งานฝึกคอมพิวเตอร์

คุณอยากฝึกอาชีพใดมากที่สุด ?
ช่างไฟฟ้า
ช่างเครื่องปรับอากาศฯ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
พนักงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
ช่างซ่อมรถยนต์
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
ช่างก่อสร้าง
พนักงานนวดแผนไทย
ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์
คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซด์จังหวัดพะเยา

พัฒนาคน พัฒนางาน ใช้บริการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา

นางพรพิมล อินทิยศ
ผู้อำนวยการ ศพจ.พะเยา
คุณมาจาก. IP : 54.83.230.41
ขณะนี้ Online 2 คน
มีผู้อ่านทั้งหมด 88849 คน
เริ่มนับ 1 ธันวาคม 2547

ดูสถิติผู้เข้าชมอย่างละเอียด


กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน

กรมบัญชีกลาง

กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กระทรวงแรงงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กิจกรรมของเรา
ศพจ. พะเยาโดยหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมทดสอบมาตรฐายเข้าร่วมประชุมนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดพะเยา
ศพจ. พะเยาเปิดฝึอบรมตามโครงการเตรียมความพร้อมและป้องกันภัยพิบัติแผ่นดินไหว
ศพจ. พะเยาร่วมกับจังหวัดพะเยาออกบริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ศพจ.พะเยาเปิดฝึกอบรมโครงการกิจกรรม 5 ส เพื่อการพัฒนา
ศพจ. พะเยา เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างแรงจูงใจและการทำงานเป็นทีม
ศพจ. พะเยาเปิดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการพ่นสีรถยนต์ ให้กับ กลุ่มสถานประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์
ศพจ. พะเยาประชุมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2557
ศพจ. พะเยาฝึกอบรมตามโครงการคลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ เพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน
ศพจ. พะเยาทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อเตรียมความพร้อมแรงงานไทยรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
ศพจ. พะเยา ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ โรงพยาบาลพะเยาราม
ศพจ. พะเยา ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลง พัฒนาความรู้และประสบการณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่
ศพจ. พะเยา ร่วมพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศพจ. พะเยาเยี่ยมสถานประกอบการ บริษัท เชียงคำเครื่องหนัง จำกัด
ศพจ. พะเยาจัดร่วมจัดรายการวิทยุแรงงาน
ศพจ. พะเยา อบรมสัมมนา สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ. พะเยา เปิดฝึกอบรมให้แก่ทหารเพื่ออบรมอาชีพด้านวิชาช่างอุตสาหกรรม
ศพจ. พะเยาเปิดฝึกอบรมกรีดยางพารา
ศพจ. พะเยา ร่วมพิธีลงนามประกาศเจตจำนงความมุ่งมั่นร่วมต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ศพจ. พะเยา เปิดฝึกอบรมยกระดับ สาขาการทำไม้กวาดดอกหญ้า
ศพจ. พะเยา เปิดฝึกอบรมยกระดับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเอกสารด้วยโปรแกรม MICROSOFT WORD
>>> ข่าวเด่น <<<
ศพจ. พะเยาได้รับเกียรติบัตรสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือชุดพื้นเมืองในเทศกาลสงกรานต์
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยาได้ร่วมมือกับส่วนราชการหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือชุดพื้นเมืองในเทศกาลสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง) ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ให้มีการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ทางคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา ได้แต่งกายช่วงสงกรานต์ด้วยผ้าไทยหรือชุดพื้นเมืองในช่วงการปฏิบัติราชการจึงได้รับเกียรติบัตร ณ วันที่ 30 เมษายน 2557

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการฝึกระยะสั้น
ปฏิทินแผนการจัดกิจกรรมที่โดดเด่น 2557
แผนการฝึกอบรม
1 . สาขา พนักงานนวดแผนไทย 150 ชม. ระยะเวลาการฝึก 1 ก.ค. - 1 ส.ค. 57 ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา
2. สาขา พนักงานแม่บ้านโรงแรม ระยะเวลาการฝึก 7-9 ก.ค. 2557 ณ บจก. โรงแรมพะเยาเกทเวย์
3 . สาขา พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม มืออาชีพ ระยะเวลาการฝึก 10 - 12 ก.ค. 2557 ณ บจก. โรงแรมพะเยาเกทเวย์
4. สาขา การสร้างแรงจูงใจ และการทำงานเป็นทีม ระหว่างวันที่ 8,11,15,18,22,25 ก.ค. 2557 ณ บจก.สินธานีอิเล็คทรอนิกส์
5. สาขา พนักงานรักษาความปลอดภัย รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 18 - 20 ก.ค. 2557 ณ ศพจ.พะเยา
6. พนักงานรักษาความปลอดภัย รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 25 - 27ก.ค. 2557 ณ ศพจ.พะเยา
7. เทคนิคการขายและการให้บริการ ระหว่างวันที่ 20-22 ส.ค. 2557 ณ บจก.อีซูซุลำปาง สาขาพะเยา
แผนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
1. สาขา พนักงานนวดแผนไทย ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 5 ส.ค. 2557 ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา

กิจกรรมล่าสุดของเรา
ศพจ. พะเยาโดยหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมทดสอบมาตรฐายเข้าร่วมประชุมนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดพะเยา
นายมงคล กันทะสี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเข้าร่วมประชุมอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดพะเยา แทนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ คณะบุคคลสวนกาแฟ

ศพจ. พะเยาเปิดฝึอบรมตามโครงการเตรียมความพร้อมและป้องกันภัยพิบัติแผ่นดินไหว
นางพรพิมล อินทิยศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝึกอบรมตามโครงการเตรียมความพร้อมและป้องกันภัยพิบัติแผ่นดินไหว วันที่ 21 กรกฏาคม 2557 โดยฝึกอบรมให้กับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมเหตุภัยดินไหวให้แก่เจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมสำหรับภัยพิบัติแผ่นดินไหว
ศพจ. พะเยาร่วมกับจังหวัดพะเยาออกบริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2557 นางพรพิมล อินทิยศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่และผู้รับการฝึกสาขาช่างจักรยานยนต์รุ่นที่ 39 บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านป่าแขม ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
ศพจ.พะเยาเปิดฝึกอบรมโครงการกิจกรรม 5 ส เพื่อการพัฒนา
เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2557 เวลา 08.30 น. - 16.30 น ศพจ.พะเยาเปิดฝึกอบรมโครงการกิจกรรม 5 ส เพื่อการพัฒนา ณ อาคารอำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา โดย งานบริหารทั่วไป ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการกิจกรรม 5ส เพื่อการพัฒนา ให้เจ้าหน้าได้มีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมฯ ปรับปรุงอาคารสถานที่ทำงาน สภาพสิ่งแวดล้อม สภาพการทํางาน ให้เกิดความสะดวก ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย เพื่อเอื้ออํานวยให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน และคุณภาพของงาน ผลที่ได้ เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยาสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน


ประกาศรับสมัครหลักสูตรระยะ 3-6 เดือน
-
-
---
 
ค้นหาจาก เรื่อง

ถ้าต้องการ ข้อมูลใหม่ๆ ให้ติดต่อที่ศูนย์ฯ
งานฝึกคอมพิวเตอร์
 , งานบริหารงานทั่วไป อ่านข่าว
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา (Phayao Skill Development Centre)
493 หมู่ 6 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5446-6003-4
โทรสาร. 0-5446-6005
Copyright 2006 create By Com.Dep.