หน้าหลัก
 ผังเว็บไซด์
เกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เกี่ยวกับหน่วยงาน
รับฟังความคิดเห็นประชาชน


วิธีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
วิธีการฝึกเตรียมเข้าทำงาน(ในสถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน)
วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
วิธีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเป็นผู้ประกอบการอิสระ
วิธีการขอรับสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545


 จัดซื้อจัดจ้าง
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวกิจกรรม
  กระดานข่าว ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
  กระดานข่าว กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2545
ข้อมูลเผยแพร่เรื่องการปราบทุจริต


  กระทรวงแรงงาน
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  ข่าวภูมิภาคออนไลน์
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 หน่วยงานภายในจังหวัด
ใบสมัครฝึกอบรม
ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฯ
ใบสมัครวิทยากรนอก
ขอแสดงความยินดีกับผู้รับการฝึกที่ประสบความสำเร็จจากการฝึกอบรมทุกท่าน และขอเป็นกำลังใจให้กับ ผู้ที่กำลังก้าวสู่อาชีพที่มั่นคงต่อไปการจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เอกสารประกอบการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างข้อสอบนักวิทยุสมัครเล่น [ASP] พัฒนาโดย..นายสมพงษ์ จินดา ผรฝ.รุ่นที่ 27
ตัวอย่างการฝึกอบรมสาขา
การสร้างเว็บเพจ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 30 ชั่วโมง

ระบบทะเบียนออนไลน์
ระบบทะเบียนผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน กรณีศึกษา งานฝึกคอมพิวเตอร์

คุณอยากฝึกอาชีพใดมากที่สุด ?
ช่างไฟฟ้า
ช่างเครื่องปรับอากาศฯ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
พนักงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
ช่างซ่อมรถยนต์
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
ช่างก่อสร้าง
พนักงานนวดแผนไทย
ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์
คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซด์จังหวัดพะเยา

พัฒนาคน พัฒนางาน ใช้บริการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา

นางพรพิมล อินทิยศ
ผู้อำนวยการ ศพจ.พะเยา
คุณมาจาก. IP : 61.7.231.33
ขณะนี้ Online 2 คน
มีผู้อ่านทั้งหมด 93783 คน
เริ่มนับ 1 ธันวาคม 2547

ดูสถิติผู้เข้าชมอย่างละเอียด


กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน

กรมบัญชีกลาง

กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กระทรวงแรงงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กิจกรรมของเรา
ศพจ. พะเยาเปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา สาขาช่างโทรคมนาคม ระดับ 1
ศพจ. พะเยาข้าร่วมกิจกรรมโครงการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา
ศพจ. พะเยาเข้าร่วมโครงการสัมนาเรื่อง การบังคับคดีตามคำพิพากษาคดีกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ. พะเยาพบกลุ่มราษฎร
ศพจ. พะเยาจัดประชุมคณะทำงานคัดเลือกสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ เพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ
ศพจ.พะเยาร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ. พะเยา
ศพจ. พะเยาร่วมบริจาคโลหิตถวายในหลวง เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557
ศพจ. พะเยาปิดฝึกอบรมอาชีพเสริมการประดิษฐ์ของที่ระลึก
ศพจ. พะเยาปิดฝึกอบรมอาชีพเสริมการประกอบอาหารไทย 4 ภาค
ศพจ. พะเยาเปิดฝึกอาชีพเสริมสาขา การทำกระเป๋าจากผ้าอุตสาหกรรมและผ้าพื้นเมือง
ศพจ. พะเยาบรรยากาศกาอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสู่การทำงาน
ศพจ. พะเยาเปิดฝึกอบรมเสริมสร้างพฤติกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน
ศพจ. พะเยาฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนที่สนใจ การประกอบอาหารไทย 4 ภาค
ศพจ. พะเยาเปิดฝึกอบรมแหล่งเรียนรู้พัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มอาชีพสู่อาเซียน กิจกรรมสังคมสัมพันธ์ ส่งเสริมสินค้าเพื่อความก้าวหน้า กับโตโยต้าพะเยา
ศพจ. พะเยาเปิดฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาอาหารไทยยอดนิยมสำหรับชาวต่างชาติ
ศพจ.พะเยาจัดประชุมกรอบแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาฝีมือแรงงานจ.พะเยา
ศพจ. พะเยาร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ศพจ. พะเยาร่วมกับจังหวัดพะเยาในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ศพจ.พะเยาประสานการฝึกยกระดับกิจกรรม OTOP
ศพจ. พะเยาร่วมการประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินการตามนโนบายรัฐบาล
>>> ข่าวเด่น <<<
ศพจ. พะเยาได้รับเกียรติบัตรสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือชุดพื้นเมืองในเทศกาลสงกรานต์
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยาได้ร่วมมือกับส่วนราชการหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือชุดพื้นเมืองในเทศกาลสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง) ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ให้มีการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ทางคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา ได้แต่งกายช่วงสงกรานต์ด้วยผ้าไทยหรือชุดพื้นเมืองในช่วงการปฏิบัติราชการจึงได้รับเกียรติบัตร ณ วันที่ 30 เมษายน 2557

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการฝึกระยะสั้น
ศพจ. พะเยาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
ตามที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา ได้ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างศูนย์พัฒนฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 29 ต.ค. 57แล้วนั้น บัดนี้ผลการพิจารณาได้คัดเลือก หจก.คนเปื้อนปูน สหณิช เป็นผู้รับจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง อ่านรายละเอียดตามประกาศแนบท้าย


กิจกรรมล่าสุดของเรา
ศพจ. พะเยาเข้าร่วมโครงการสัมนาเรื่อง การบังคับคดีตามคำพิพากษาคดีกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
วันนี้ 27 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา โดยฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วม โครงการสัมนา เรื่อง การบังคับคดีตามคำพิพากษาคดีกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท ดินแดง กรุงเทพ เพื่อเรียนรู้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบังคับคดี โดย กลุ่มกฎหมาย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ศพจ. พะเยาเปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา สาขาช่างโทรคมนาคม ระดับ 1
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา สาขาช่างโทรคมนาคม ระดับ 1 ให้กับประชาชนที่สนใจ ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ศพจ. พะเยาพบกลุ่มราษฎร
วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา โดยฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ร่วมกับ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เพื่อเป็นการเปิดมุมมองโลกทัศน์การศึกษาสู่อาเซียน โดยมีการฝึกอาชีพระยะสั้น การทดสอบความพร้อมด้านอาชีพ และเป็นการประชาสัมพันธ์

ศพจ. พะเยาข้าร่วมกิจกรรมโครงการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา
วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา โดยฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ร่วมกับ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เพื่อเป็นการเปิดมุมมองโลกทัศน์การศึกษาสู่อาเซียน โดยมีการฝึกอาชีพระยะสั้น การทดสอบความพร้อมด้านอาชีพ และเป็นการประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครหลักสูตรระยะ 3-6 เดือน
ศพจ. พะเยาปฐมนิเทศผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 40(1/2558)
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา ปฐมนิเทศผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 40(1/2558) เพื่อชี้แจงถึงแนวทางปฏิบัติการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ตลอดจนการฝึกงานในสถานประกอบการ ผู้ปกครองได้ซักถามปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับบุตรหลานที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน

---
 
ค้นหาจาก เรื่อง

ถ้าต้องการ ข้อมูลใหม่ๆ ให้ติดต่อที่ศูนย์ฯ
งานฝึกคอมพิวเตอร์
 , งานบริหารงานทั่วไป อ่านข่าว
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา (Phayao Skill Development Centre)
493 หมู่ 6 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5446-6003-4
โทรสาร. 0-5446-6005
Copyright 2006 create By Com.Dep.