หน้าหลัก
 ผังเว็บไซด์
เกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เกี่ยวกับหน่วยงาน
รับฟังความคิดเห็นประชาชน


วิธีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
วิธีการฝึกเตรียมเข้าทำงาน(ในสถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน)
วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
วิธีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเป็นผู้ประกอบการอิสระ
วิธีการขอรับสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545


 จัดซื้อจัดจ้าง
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวกิจกรรม
  กระดานข่าว ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
  กระดานข่าว กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2545
ข้อมูลเผยแพร่เรื่องการปราบทุจริต


  กระทรวงแรงงาน
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  ข่าวภูมิภาคออนไลน์
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 หน่วยงานภายในจังหวัด
ใบสมัครฝึกอบรม
ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฯ
ใบสมัครวิทยากรนอก
ขอแสดงความยินดีกับผู้รับการฝึกที่ประสบความสำเร็จจากการฝึกอบรมทุกท่าน และขอเป็นกำลังใจให้กับ ผู้ที่กำลังก้าวสู่อาชีพที่มั่นคงต่อไปการจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เอกสารประกอบการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างข้อสอบนักวิทยุสมัครเล่น [ASP] พัฒนาโดย..นายสมพงษ์ จินดา ผรฝ.รุ่นที่ 27
ตัวอย่างการฝึกอบรมสาขา
การสร้างเว็บเพจ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 30 ชั่วโมง

ระบบทะเบียนออนไลน์
ระบบทะเบียนผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน กรณีศึกษา งานฝึกคอมพิวเตอร์

คุณอยากฝึกอาชีพใดมากที่สุด ?
ช่างไฟฟ้า
ช่างเครื่องปรับอากาศฯ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
พนักงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
ช่างซ่อมรถยนต์
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
ช่างก่อสร้าง
พนักงานนวดแผนไทย
ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์
คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซด์จังหวัดพะเยา

พัฒนาคน พัฒนางาน ใช้บริการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา

นางพรพิมล อินทิยศ
ผู้อำนวยการ ศพจ.พะเยา
คุณมาจาก. IP : 54.197.95.127
ขณะนี้ Online 2 คน
มีผู้อ่านทั้งหมด 89874 คน
เริ่มนับ 1 ธันวาคม 2547

ดูสถิติผู้เข้าชมอย่างละเอียด


กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน

กรมบัญชีกลาง

กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กระทรวงแรงงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กิจกรรมของเรา
ศพจ. พะเยา ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2557
ศพจ. พะเยาทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 1
ศพจ.พะเยาบริการประชาชน
ศพจ.พะเยา ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟ้ฟ้า
ศพจ. พะเยา ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ก่ออิฐ ฉาบปูน
ศพจ. พะเยา ร่วมงานเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557
ศพจ. พะเยา ร่วมกิจกรรม เดินหน้าประเทศไทย คืนความสุขให้คนในชาติ
ศพจ.พะเยา ร่วมจัดนิทรรศการพะเยาสู่ประชาคมอาเซียน” ประจำปี 2557
ศพจ.พะเยา ต้อนรับ นายกรีฑา สพโชค ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ศพจ. พะเยา จัดกิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี
ศพจ. พะเยาโดยหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมทดสอบมาตรฐายเข้าร่วมประชุมนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดพะเยา
ศพจ. พะเยาเปิดฝึอบรมตามโครงการเตรียมความพร้อมและป้องกันภัยพิบัติแผ่นดินไหว
ศพจ. พะเยาร่วมกับจังหวัดพะเยาออกบริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ศพจ.พะเยาเปิดฝึกอบรมโครงการกิจกรรม 5 ส เพื่อการพัฒนา
ศพจ. พะเยา เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างแรงจูงใจและการทำงานเป็นทีม
ศพจ. พะเยาเปิดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการพ่นสีรถยนต์ ให้กับ กลุ่มสถานประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์
ศพจ. พะเยาฝึกอบรมตามโครงการคลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ เพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน
ศพจ. พะเยาประชุมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2557
ศพจ. พะเยาทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อเตรียมความพร้อมแรงงานไทยรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
ศพจ. พะเยาร่วมกับจังหวัดพะเยาออกบริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
>>> ข่าวเด่น <<<
ศพจ. พะเยาได้รับเกียรติบัตรสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือชุดพื้นเมืองในเทศกาลสงกรานต์
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยาได้ร่วมมือกับส่วนราชการหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือชุดพื้นเมืองในเทศกาลสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง) ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ให้มีการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ทางคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา ได้แต่งกายช่วงสงกรานต์ด้วยผ้าไทยหรือชุดพื้นเมืองในช่วงการปฏิบัติราชการจึงได้รับเกียรติบัตร ณ วันที่ 30 เมษายน 2557

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการฝึกระยะสั้น
ปฏิทินแผนการจัดกิจกรรมที่โดดเด่น 2557
แผนการฝึกอบรม
1 . สาขา พนักงานนวดแผนไทย 150 ชม. ระยะเวลาการฝึก 1 ก.ค. - 1 ส.ค. 57 ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา
2. สาขา พนักงานแม่บ้านโรงแรม ระยะเวลาการฝึก 7-9 ก.ค. 2557 ณ บจก. โรงแรมพะเยาเกทเวย์
3 . สาขา พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม มืออาชีพ ระยะเวลาการฝึก 10 - 12 ก.ค. 2557 ณ บจก. โรงแรมพะเยาเกทเวย์
4. สาขา การสร้างแรงจูงใจ และการทำงานเป็นทีม ระหว่างวันที่ 8,11,15,18,22,25 ก.ค. 2557 ณ บจก.สินธานีอิเล็คทรอนิกส์
5. สาขา พนักงานรักษาความปลอดภัย รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 18 - 20 ก.ค. 2557 ณ ศพจ.พะเยา
6. พนักงานรักษาความปลอดภัย รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 25 - 27ก.ค. 2557 ณ ศพจ.พะเยา
7. เทคนิคการขายและการให้บริการ ระหว่างวันที่ 20-22 ส.ค. 2557 ณ บจก.อีซูซุลำปาง สาขาพะเยา
แผนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
1. สาขา พนักงานนวดแผนไทย ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 5 ส.ค. 2557 ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา

กิจกรรมล่าสุดของเรา
ศพจ. พะเยา ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา โดยฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2557 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (เรืออากาศตรี สุวิชา แก้วมณี) เป็นประธานคณะอนุกรรมการ แจ้งนโยบายและแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน การประสานงานการฝึกอาชีพ พร้อมด้วยองค์กรเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพะเยา อาทิ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ฯลฯ ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมหารือ แนวทางและ วิเคราะห์ปัญหาการพัฒนาฝีมือแรงงานของจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไข เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมไปวิเคราะห์หาวิธีที่เหมาะสมต่อไป ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ศพจ. พะเยาทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 1
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 1 โครงการวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2557 ทดสอบระหว่างวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2557 ผู้เข้ารับการทดสอบ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ศพจ. พะเยา ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ก่ออิฐ ฉาบปูน
ศพจ. พะเยา ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ก่ออิฐ ฉาบปูน โครงการวันมาตรฐานแห่งชาติประจำปี 2557 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2557 ผู้เข้ารับการทดสอบ ภารโรง อำเชียงม่วน จะหวัดพะเยา

ศพจ.พะเยาบริการประชาชน
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 นางพรพิมล อินทิยศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่และผู้รับการฝึกสาขาช่างจักรยานยนต์รุ่นที่ 39 บริการประชาชน ณ เทศบาลตำบลสันป่าม่วง ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งสอบถามเกี่ยวกับการฝึกอบรมของทางศูนย์ฯ ทางคณะเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวก้บการฝึกอบรมในงบประมาณ 2558 ทำให้ประชาชนเข้าใจเป็นอย่างดีประกาศรับสมัครหลักสูตรระยะ 3-6 เดือน
-
-
---
 
ค้นหาจาก เรื่อง

ถ้าต้องการ ข้อมูลใหม่ๆ ให้ติดต่อที่ศูนย์ฯ
งานฝึกคอมพิวเตอร์
 , งานบริหารงานทั่วไป อ่านข่าว
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา (Phayao Skill Development Centre)
493 หมู่ 6 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5446-6003-4
โทรสาร. 0-5446-6005
Copyright 2006 create By Com.Dep.