หน้าหลัก
 ผังเว็บไซด์
เกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เกี่ยวกับหน่วยงาน
รับฟังความคิดเห็นประชาชน


สาขาที่จัดฝึกอบรม
แผนการฝึกอบรมงบประมาณ 2555
วิธีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
วิธีการฝึกเตรียมเข้าทำงาน(ในสถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน)
วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
วิธีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเป็นผู้ประกอบการอิสระ
วิธีการขอรับสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545


 จัดซื้อจัดจ้าง
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวกิจกรรม
  กระดานข่าว ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
  กระดานข่าว กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2545
ข้อมูลเผยแพร่เรื่องการปราบทุจริต


  กระทรวงแรงงาน
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  ข่าวภูมิภาคออนไลน์
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 หน่วยงานภายในจังหวัด
ใบสมัครฝึกอบรม
ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฯ
ใบสมัครวิทยากรนอก
ซอฟท์แวร์ฝึกอบรมเทคนิคการติดตั้งเครือข่ายเบื้องต้น


 รายงานการประชุม
  งปม.2555
       กพร.ปจ.ครั้งที่ 2 [29 ส.ค. 55]
       กพร.ปจ.ครั้งที่ 1 [28 มี.ค. 55]
  งปม.2554
       กพร.ปจ.ครั้งที่ 2 [13 มิ.ย.54]
       กพร.ปจ.ครั้งที่ 1 [14 มี.ค.54]
       ประชุมที่ปรึกษา [14 มี.ค.54]]
  งปม.2553
       กพร.ปจ.ครั้งที่ 1 [16 มิ.ย.53]
       ประชุมที่ปรึกษา [16 มิ.ย. 53]
  งปม.2552
       ประชุมที่ปรึกษา [22 ก.ย. 52]
       กพร.ปจ.ครั้งที่ 2 [24 ส.ค.52]
       กพร.ปจ.ครั้งที่1 [30 มิ.ย. 52]


ขอแสดงความยินดีกับผู้รับการฝึกที่ประสบความสำเร็จจากการฝึกอบรมทุกท่าน และขอเป็นกำลังใจให้กับ ผู้ที่กำลังก้าวสู่อาชีพที่มั่นคงต่อไปการจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เอกสารประกอบการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างข้อสอบนักวิทยุสมัครเล่น [ASP] พัฒนาโดย..นายสมพงษ์ จินดา ผรฝ.รุ่นที่ 27
ตัวอย่างการฝึกอบรมสาขา
การสร้างเว็บเพจ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 30 ชั่วโมง

ระบบทะเบียนออนไลน์
ระบบทะเบียนผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน กรณีศึกษา งานฝึกคอมพิวเตอร์

คุณอยากฝึกอาชีพใดมากที่สุด ?
ช่างไฟฟ้า
ช่างเครื่องปรับอากาศฯ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
พนักงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
ช่างซ่อมรถยนต์
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
ช่างก่อสร้าง
พนักงานนวดแผนไทย
ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์
คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซด์จังหวัดพะเยา

พัฒนาคน พัฒนางาน ใช้บริการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา

ตราฉลองพระชันษา
นางพรพิมล อินทิยศ
ผู้อำนวยการ ศพจ.พะเยา
คุณมาจาก. IP : 50.16.65.168
ขณะนี้ Online 1 คน
มีผู้อ่านทั้งหมด 96714 คน
เริ่มนับ 1 ธันวาคม 2547

ดูสถิติผู้เข้าชมอย่างละเอียด


กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน

กรมบัญชีกลาง

กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กระทรวงแรงงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กิจกรรมของเรา
ศพจ. พะเยาจัดให้บริการตามตรวจสภาพรถยนต์และจักรยานยนต์ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
ศพจ. พะเยาร่วมประชุม เปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ พื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ
ศพจ. พะเยา เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1
ศพจ. พะเยาร่วมสังเกตการณ์ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องความรู้ทั่วไปและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน และร่วมสัมนาโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์สู่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ. พะเยาจัดรายการวิทยุและให้สัมภาษณ์เรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ AEC
ศพจ. พะเยาร่วมพิธีเปิดงาน โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย
ศพจ.พะเยา สัมมนาและศึกษาดูงาน การพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศพจ. พะเยา ฝึกยกระดับการบำรุงรักษารถยนต์
ศพจ. พะเยาฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 39(1/2557)
เปิดโครงการกิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
ศพจ.พะเยา ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา
ศพจ. พะเยาเปิดการอบมรมหลักสูตรการฝึกยกระดับ สาขา การทำงานอย่างมีความสุข และการบริการเป็นเลิศ
ศพจ. พะเยาเปิดฝึกยกระดับ สาขาช่างปูกระเบื้อง
ศพจ. พะเยาเปิดฝึกยกระดับ สาขาช่างปูกระเบื้อง
ศพจ พะเยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
ศพจ. พะเยา บริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ศพจ. พะเยาประสานงานกับสำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา เรื่องเครื่องอัดพลาสติก
ศพจ. พะเยา ร่วมงานพลังกองทุนแม่ของแผ่นดิน พลังเครือข่ายพัฒนาชุมชนสู่การแก้จน และจัดนิทรรศการและสาธิตอาชีพทางเลือกแก่ครัวเรือน
ศพจ. พะเยา ปฐมนิเทศผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 39(1/2557)
ศพจ. พะเยาร่วมใส่บาตรเป็งปุ๊ด-ตักบาตรข้าวเหนียวรับมาฆบูชา
>>> ข่าวเด่น <<<
-
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-
-
กิจกรรมล่าสุดของเรา
ศพจ. พะเยาจัดให้บริการตามตรวจสภาพรถยนต์และจักรยานยนต์ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 11 - 17 เมษายน 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยาร่วมกับจังหวัดพะเยา บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และจักรยานยนต์ให้กับผู้สัญจร ณ จุดให้บริการประชาชน ถนนสายหลักหมายเลข 11 บริเวณ ด่านแม่ต๋ำ ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ตามโครงการ "กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์" ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายชูชาติ กีฬาแปง เป็นประธานพิธีเปิดและให้เกียรติตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา
ศพจ. พะเยาร่วมประชุม เปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ พื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม เปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ พื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปี 2557 โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด เชียงราย ลำพูน พะเยา และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโช่อ้ปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 8 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่


ศพจ. พะเยา เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2557 ให้กับผู้ที่สนใจ


ศพจ. พะเยาร่วมสังเกตการณ์ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องความรู้ทั่วไปและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน และร่วมสัมนาโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์สู่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา (นางพรพิมล อินทิยศ) ร่วมสังเกตการณ์ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องความรู้ทั่วไปและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน และร่วมสัมนาโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์สู่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กับบรอษัมโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ณ จังหวัดเชียงราย
ประกาศรับสมัครหลักสูตรระยะ 3-6 เดือน
-
-
---
 
ค้นหาจาก เรื่อง

ถ้าต้องการ ข้อมูลใหม่ๆ ให้ติดต่อที่ศูนย์ฯ
งานฝึกคอมพิวเตอร์
 , งานบริหารงานทั่วไป อ่านข่าว
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา (Phayao Skill Development Centre)
493 หมู่ 6 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5446-6003-4
โทรสาร. 0-5446-6005
Copyright 2006 create By Com.Dep.